ناشر الأصول

null PT. Kelawit Wana Lestari

PT. Kelawit Wana Lestari

overall area : 17,850 hectares

SK Konsesi SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018
Profile 2022
Environment Certification PHPL, IFCC-PEFC
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor Ata Marie
HCV Assessor Ekologika