ناشر الأصول

null PT. Bina Daya Bentala

Riau - PT. Bina Daya Bentala

overall area : 20,142 hectares

SK Konsesi SK.560/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017
Profile 2021
Environment Certification PHPLIFCC-PEFC
HCS Status Analisys Complete
HCV Status HCV Summary Report
HCS Assessor TFT
HCS Assessor Ekologika